PODMÍNKY PROVOZU OD 15. 6. 2021

Kino Rýmařov
PROGRAM PREMIÉRY O KINĚ REKLAMA V KINĚ PRODEJ VSTUPENEK
FOTOGALERIE PROVOZNÍ ŘÁD VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD KINA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU RÝMAŘOV


1. Provozovatelem kina je Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, IČ 654 71 385.

2. Kino je veřejnou volnočasovou institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.

3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů se zvukovým systémem firmy BARCO-VISIBLY YOURS. Kapacita kina je 108 míst + 2 místa pro invalidy, místnost má bezbariérový přístup.

4. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny kina nebo v předprodeji, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

5.Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 20 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.

6. Pokladna je otevřena 60 minut před začátkem 1. představení a uzavírá se 10 minut po zahájení posledního programu.

7. Přístupnost filmů určuje distributor. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.

8. Pro děti do 8 let je nutný doprovod osoby starší 15let, která za mladší dítě zodpovídá.

9. V případě 3D projekce obdrží každý divák při vstupu do sálu vždy pouze jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.

10. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál, pokud sál opustí, brýle odevzdá provoznímu pracovníkovi, a při návratu si je vyzvedne. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.

11. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

12. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a  uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

13. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon

14. Zákonem České národní rady č. 241/1992 ze dne 14. 4. 1992 byl zřízen Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanoví, že účastník veřejné projekce v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1,-Kč. Tento příplatek je již zahrnut v ceně vstupného.

15. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

16. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odcházejí ze sálu,až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.

17. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat výpadek el. proudu apod.),vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

18. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.

19. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví může divák, který není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále tuto skutečnost nahlásit pracovníkům kina, kteří jsou povinni sjednat nápravu.

20. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s provozním řádem kina. Tímto také bere návštěvník kina na svoji zodpovědnost veškerá rizika vyplývající z porušení tohoto provozního řádu. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

21. Středisko volného času Rýmařov poskytuje slevu držitelům průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 50% z ceny vstupného. Při předložení průkazu ZTP/P bude 50% sleva ze vstupného poskytnuta i osobě, která je doprovodem držitele ZTP/P (Vyhláška č. 182/1991 Sb., příloha č. 3).

22. Středisko volného času Rýmařov v souladu s ustanovením 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní/emailový kontakt, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Střediskem volného času Rýmařov v souvislosti s koupí vstupenek na konkrétní akci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu st. § 5 zákona o ochraně osobních údajů Středisku volného času Rýmařov souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel.

Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány. Středisko volného času Rýmařov se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanovením § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodnou ztrátou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jinými nedovolenými formami jejich zpracování a zároveň se zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.


V Rýmařově dne 11. 1. 2018

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×