PODMÍNKY PROVOZU OD 15. 6. 2021

Kino Rýmařov
PROGRAM PREMIÉRY O KINĚ REKLAMA V KINĚ PRODEJ VSTUPENEK
FOTOGALERIE PROVOZNÍ ŘÁD VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky při online nákupu vstupenek na internetových stránkách Střediska
volného času Rýmařov www.svcrymarov.cz realizované společností


ARECO SYSTEM, s.r.o.
Švédská 770/22
Ostrava - Muglinov
PSČ: 712 00
IČO: 25843028
DIČ: CZ25843028


1. Úvodní ustanovení
Středisko volného času Rýmařov je pořadatelem kinematografického představení, které na svůj účet a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení. Kinematografickým představením je zpřístupnění filmu veřejnosti v kině nebo obdobným způsobem.
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Střediskem volného času Rýmařov, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.svcrymarov.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
2. Nákup vstupenek
2.1 Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku nelze přijmout zpět či vyměnit a uhrazené vstupné se nevrací.
2.2 Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu, po opuštění prostoru konání akce pozbývá platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup na akci. Vstupenka je ceninou a její pozměňování, úpravy či falšování jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin, který se trestá dle příslušného zákona.
2.3 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení akce pořadatel oznámí náhradní termín konání akce nebo způsob vrácení vstupenky prostřednictvím oznámení vyvěšeného na webových stránkách nebo odeslaného e-mailem na adresu zadanou při nákupu vstupenky.
2.4 Vstupenky je možné rovněž zakoupit online na stránkách www.svcrymarov.cz s možností úhrady platební kartou nebo online bankovním převodem. Takto zakoupené vstupenky (dále e-vstupenky) lze vytisknout na tiskárně a prokázat se jimi při vstupu na akci. E-vstupenka je plnohodnotnou vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. E-vstupenka obsahuje unikátní číslo a unikátní čárový kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru konání akce pouze jedenkrát a jen při prvním použití. V případě kopírování e-vstupenky se tak držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostoru konání akce a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál, či kopii.
2.5 Vstupenky není dovoleno prodávat za vyšší cenu, než je oficiální prodejní cena vstupenek. V případě odhalení tohoto spekulativního prodeje si vyhrazuje provozovatel právo tyto vstupenky stornovat bez náhrady.
2.6 Uživatelům prodejního systému není povoleno používat automatické sledování programu. V případě podezření na použití těchto programů si provozovatel vyhrazuje právo zablokovat přístup uživateli, který systém používá.
2.7 Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit. 
2.8 Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
3. Reklamace
Reklamaci je možné uplatnit ihned na místě před začátkem představení nebo nejpozději do 15 minut od začátku představení. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu po uznané reklamaci lze po domluvě s ředitelem Střediska volného času Rýmařov vyměnit za vstupenky na jiné představení. Pokud se zákazník při uznané reklamaci nedomluví na výměně vstupenek nebo z objektivních technických důvodů nemůže kino odehrát představení, na které je zakoupena elektronická vstupenka, a zákazník nechce lístek vyměnit, je možnost vrácení peněz originální platební metodou. Zákazník musí po domluvě s ředitelem Střediska volného času Rýmařov poslat na e-mailovou adresu sv.c@tiscali.cz potvrzovací e-mail o platbě a na základě tohoto e-mailu a uznané reklamace je mu na jeho účet, z něhož prováděl platbu, poslána částka, kterou uhradil za vstupenky, bez bankovních poplatků. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím níž platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.
4. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den realizace nákupu vstupenek kupujícím. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.


V Rýmařově dne 1. 7. 2017

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×